سایه ابرو

با ساختار بسیار نازک و نرم خود به راحتی استفاده میشود. در دو شکل خشک و خیس قابل اعمال است.
وقتی به شکل خشک استفاده میشود از رنگهای کم رنگ و مدیوم و وقتی به شکل خیس استفاده میشود از رنگهای مدیوم به تیره استفاده کنید.

Copyright 2013 FLORMAR | All Rights Reserved